DigitalMarketingManager

Digital Marketing Manager

In English below

Arval, som ägs av BNP Paribas, grundades 1989 som specialist på fullservice leasing av bilar för stora internationella företag, små och medelstora företag och yrkesverksamma. På senare tid har vi diversifierat vår verksamhet för att bli en nyckelaktör inom integrerad mobilitet och riktar oss till en bredare publik som inkluderar förare och privatpersoner.

Som en del av Retail Banking-verksamheten inom BNP Paribas Group drar vi nytta av ett världsomspännande nätverk som har spelat en nyckelroll i vår internationella tillväxt. Våra 7 200 anställda är verksamma i 30 länder och under 2020 leasades 1 381 555 fordon.

Till vårt team i Danderyd, Stockholm, söker vi nu en Digital Marketing Manager som ska bidra till vår retailstrategi genom att använda alla relevanta digitala medel. Rollen kommer främst att fokuseras på varumärke, kundresa, digitala processer/kampanjer och digitala projekt. Den digitala marknadschefen samarbetar med ett litet marknadsföringsteam och är mer en generalist än en specialist. Digital Marketing Manager rapporterar till chefen för Retail och ingår i ett team på fyra personer.

Om rollen:

  • Hantera webbplatser (inklusive SEO) och partnerwebbplatser
  • Hantera Arvals sociala mediekanaler för segmentet, inklusive innehållsgenerering, i samarbete med marknadsföringsteamet
  • definiera och implementera förbättringar av den digitala kundresan och/eller digitala processer
  • betydande engagemang i projektledning vid implementering av nya försäljningskanaler
  • Genomföra implementeringen av digitala marknadsföringskampanjer från början till slut och utvärdera resultaten
  • innehållsskapande (infografik, video osv.) för att förbättra kundresan och partnersamarbeten
  • Var den lokala kontakten för viktiga marknadsföringsverktyg och gränssnitt
  • Bidra till den årliga försäljnings- och marknadsföringsplanen och genomföra åtgärder
  • Hantera marknadsföringsbudgeten

 

Dina färdigheter:

Du har en kandidatexamen inom relevant område och minst 1-3 års erfarenhet i en marknadsföringsroll med fokus på digitalt. Du har erfarenhet av att arbeta med CRM- och marketing automation-verktyg. Du har ett stort digitalt intresse och följer de senaste trenderna inom digital marknadsföring. Du är bekant med hantering av sociala medier och vet hur du skapar engagerande innehåll. Du är väl insatt i Office, har erfarenhet av att arbeta med Photoshop och dina kunskaper i engelska och svenska är utmärkta. Helst har du även en förståelse för Google Analytics och Googles verktyg.

Din person:

Som person har du en hög grad av självmotivation, och du har ett professionellt förhållningssätt samt förmågan att övertyga och inspirera andra människor. Dina kommunikationsfärdigheter är starka, både muntligt och skriftligt. Du har ett kommersiellt och entreprenöriellt tänkesätt med ett bra kund- och servicefokus. Du är också en problemlösare och en kreativ person som kan omvandla idéer till konkreta deadlines.

Din ansökan

Arval samarbetar med Jurek Marketing & Communication i denna process.

Ansök här

 

 

Fully owned by BNP Paribas, Arval was founded in 1989 as a specialist in full-service vehicle leasing for large international corporates, SMEs and professionals. More recently, we have diversified our business to become a key player in integrated mobility, addressing a wider audience that includes drivers and private individuals.

As part of the Retail Banking activity within BNP Paribas Group, we benefit from a worldwide network, which has played a key role in our international growth. Our 7,200 employees operate in 30 countries, and we leased 1,381,555 vehicles in 2020.

To our team in Danderyd, Stockholm, we are now looking for a Digital Marketing Manager who will contribute to our Retail strategy by using all relevant digital means. The role will be mainly focused on branding, customer journey, digital processes/ campaigns, and digital projects. The digital Marketing Manager cooperates with a small marketing team and is more a generalist than a specialist. The Digital Marketing Manager reports to the Head of Retail and is part of a team of four.

About the role:

• Manage websites (including SEO) and inputs for partner websites
• Manage Arval Social Media channels for the segment, including content generation, in corporation with the marketing team
• define and implement improvements to the digital customer journey and / or digital processes
• significant involvement in project management when implementing new sales channels
• Operate the end-to-end implementation of digital marketing campaigns and evaluate results
• content creation (infographics, video, etc.) to improve the customer journey and for partner animation
• Be the local contact for important marketing tools and interfaces
• Contribute to the yearly sales- and marketing plan and execute accordingly
• Manage the marketing budget

Your skills:

You have a bachelor degree in relevant field and at least 1-3 years´ experience in a marketing role with focus on digital. You have experience in working with CRM and marketing automation tools. You have a great digital interest and follow the latest trends within digital marketing. You are familiar with social media management and know how to create amazing content. You are well versed in Office, have experience from working with Photoshop and your English and Swedish skills are excellent. Preferably, you have an understanding of Google Analytics and Google dashboards.

You:

As a person you have a high degree of self-motivation, and you have a professional approach as well as the capability to convince and inspire other people. Your communication skills are strong, both verbally and written. You have a commercial and entrepreneurial mindset with a great customer and service minded focus. You are also a problem-solver and a creative person who can turn ideas into concrete deadlines.

Your application

Arval cooperate with Jurek Marketing & Communication in this process.

Apply here

Varför Arval

Lita på oss:

En global partner med över 30 års erfarenhet av leasing, vid din sida

Bli vår partner:

våra experter hjälper dig att få den bästa matchningen för dina behov

Vi är här för dig

vi är här när du behöver oss - digitalt eller personligt.

Vi förvaltar, du behåller kontrollen

vi gör hela processen att köra ett fordon lätt