DATASKYDDSMEDDELANDE

ARVALS DATASKYDDSMEDDELANDE

Skyddandet av dina personuppgifter är viktigt för koncernen BNP Paribas – dit Arval tillhör – och vilken har antagit stränga principer i detta avseende för hela koncernen i dess koncerndataskyddsmeddelande.

Arvals dataskyddsmeddelande innehåller detaljerad information om hur dina personuppgifter skyddas av Arval AB, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 182 11 Danderyd (rättsligt ombud: Sébastien Valy) (”vi”).

I egenskap av registeransvariga ansvarar vi för insamling och bearbetning av dina personuppgifter i förbindelse med vår verksamhet. Syftet med Arvals dataskyddsmeddelande är att informera dig om vilka personuppgifter vi bearbetar om dig som förare (antingen i egenskap av vår kund eller anställd hos vår företagskund) eller som en representant för vår företagskund, orsakerna till varför vi använder sådana uppgifter, hur länge vi behåller dem, vilka rättigheter du har och hur du kan utöva dem.

Ytterligare information kan tillhandahållas vid behov när du ansöker om en specifik produkt eller tjänst.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI?
2. SPECIFIKA FALL AV INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE INDIREKT INSAMLING
3. VARFÖR OCH MOT VILKEN BAKGRUND FÅR VI ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?
4. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES
6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR KAN DU UTÖVA DEM?
8. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPPDATERAD MED DETTA DATASKYDDSMEDDELANDE?
9. KONTAKTA OSS?
10. HUR SKYDDAS MIN INTEGRITET NÄR JAG HAR ETT ARVAL-ANSLUTET FORDON?

 

1. VILKA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDER VI?

Vi samlar in och använder dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt inom ramen för vår verksamhet och för att kunna erbjuda anpassade produkter och tjänster av hög standard.

Beroende på produkt/tjänst kan vi samla in olika typer av personuppgifter om dig, inklusive:

 • identifieringsinformation (t.ex. namn, ID-kort, pass, körkort, nationalitet, födelseort och födelsedatum, kön, foto, IP-adress),
 • kontaktinformation (t.ex. postadress och e-postadress, telefonnummer),
 • familjesituation (t.ex. civilstånd, antal barn),
 • skattestatus (t.ex. skatt-ID, skattestatus),
 • anställningsinformation (t.ex. anställning, arbetsgivares namn, plats),
 • bankdata, ekonomiska data och transaktionsdata (t.ex. kreditkortsnummer, bankkontouppgifter, betalningsdata),
 • data som rör fordonets leasingavtal eller andra rörlighetslösningar (t.ex. kundens ID-nummer, kontraktnummer, fordonets ID-nummer),
 • data som rör försäkringsfrågor (t.ex. historik om försäkringsfordran inklusive betalda skadestånd och expertrapporter, information om skadelidande),
 • data som rör dig, dina vanor och preferenser:
 • data som rör din användning av våra produkter och tjänster samt transaktionsdata,
 • data som härrör från din samverkan med oss: våra internetsidor, våra appar,
  våra sociala media-sidor, möten, samtal, chattar, e-post, intervjuer, telefonkonversationer,
 • videoövervakning (inklusive Arvals CCTV), och
 • geolokaliseringsdata (t.ex. visar plats för att identifiera tjänsteleverantörens lokalisering åt dig eller möjliggöra tillhandahållande av specifika tjänster som samåkning).

Beroende på produkt/tjänst kan vi samla in följande känsliga uppgifter endast om vi har fått din tillåtelse i förväg:

 • biometriska data: t.ex. fingeravtryck, röstmönster eller ansiktsmönster vilka kan användas i identifierings- och säkerhetssyften,
 • data som hänför sig till domar och brottsliga överträdelser som rör trafiköverträdelser inom ramen för tjänsten för ”böteshantering”.

Dessa data får emellertid bearbetas utan ditt samtycke om så är nödvändigt för att tillämpliga lagar och bestämmelser ska efterföljas.

Vi efterfrågar aldrig personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska data eller data som rör din sexuella läggning, om inte lagstiftningen kräver detta.

De uppgifter vi använder om dig kan antingen tillhandahållas av dig direkt eller erhållas från följande källor för att bestyrka eller berika våra databaser:

 • publikationer/databaser som tillgängliggörs av offentliga myndigheter (t.ex. den offentliga tidskriften),
 • våra företagskunder och/eller deras förgreningar eller dotterbolag (t.ex. din arbetsgivare) eller tjänsteleverantörer,
 • tredjeparter som kreditupplysningsfirmor och bedrägeriförebyggande firmor eller datamäklare i samstämmighet med lagstiftningen om dataskydd,
 • webbplatser/sociala media-sidor innehållande information som offentliggörs av dig (t.ex. din egen webbplats eller dina sociala medier), och
 • databaser som görs tillgängliga för allmänheten av tredjeparter.

 

2. SPECIFIKA FALL AV INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE INDIREKT INSAMLING

Under vissa omständigheter kan vi samla in och använda personuppgifter för enskilda individer med vilka vi har, skulle kunna ha (som projekt) eller brukade ha ett direkt förhållande.

Under vissa omständigheter kan vi också samla in information om dig även om du inte har ett direkt förhållande med oss. Detta kan hända till exempel när en kund (t.ex. din arbetsgivare), en tjänsteleverantör eller en handelspartner förser oss med information om dig, om du, till exempel, är en :

 • familjemedlem,
 • medleasetagare, medförare, medlånare/borgensman,
 • (rättslig) representant för en rättslig enhet (fullmakt),
 • förmånstagare av betalningstransaktioner som görs av en av våra kunder,
 • förmånstagare av försäkringspolicyer och -truster,
 • hyresvärd,
 • slutlig förmånstagare,
 • kunds gäldenär (t.ex. vid konkurs),
 • andelsägare,
 • tjänsteleverantörs eller handelspartners personalmedlem.

 

3. VARFÖR OCH MOT VILKEN BAKGRUND FÅR VI ANVÄNDA DINA PERSONUPPGIFTER?

a. För att överensstämma med BNP Paribas-koncernens rättsliga och tillsynsmässiga krav

Vi använder dina personuppgifter för att överensstämma med olika rättsliga och tillsynsmässiga krav, inklusive:

 • bank- och finansbestämmelser i samstämmighet med vilka vi:
  • definierar säkerhetsvidtaganden för att förhindra missbruk och bedrägerier,
  • detekterar transaktioner som avviker från de normala mönstren,
  • definierar din kreditvärdighet och din betalningskapacitet,
  • övervakar och rapporterar risker som vi skulle kunna löpa, och
  • registrerar, när så behövs, telefonsamtal, chattar, e-post osv.
 • svarar på en officiell begäran från en vederbörlig autentiserad offentlig eller juridisk myndighet (t.ex. för att identifiera föraren och kommunicera uppgifterna till de relevanta offentliga myndigheterna),
 • arbetar för att förhindra pengatvätt och finansiering av terror,
 • eftersträvar efterlevnad av lagstiftning som gäller sanktioner och embargon, och
 • bekämpar skattefusk och uppfyllelse av skattekontroll och notifieringsåläggande.

b. För att genomföra ett kontrakt eller att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås med dig

Tillämpligt för dig som förare och dessutom som vår enskilda kund

Vi använder dina personuppgifter för att ingå och genomföra våra avtal, inklusive för att:

 • utvärdera om vi kan erbjuda dig en produkt eller tjänst och under vilka omständigheter,
 • förse dig med information om våra produkter och tjänster,
 • schemalägga och hantera (i) leverans, retur, underhåll och reparation av fordonet (inklusive fordonsåterkallningar från tillverkaren), (ii) mervärdestjänster (t.ex. bränsle- och tullkort) och (iii) köp av fordon (i andra hand),
 • hantera lösning av tvister (t.ex. för skuldindrivning), hjälpa dig och besvara dina förfrågningar och klagomål (inklusive försäkringsfordringar),
 • garantera och underlätta din rörlighet genom att ge dig enkel åtkomst av vissa tjänster direkt på din smartphone genom våra mobilappar, och
 • hantera fakturering och indrivning.

c. För att tillvarata våra rättmätiga intressen

Vi använder dina personuppgifter för att utplacera och utveckla våra produkter och tjänster, hantera det avtalsenliga förhållandet med våra enskilda kunder och företagskunder vars personal du är, för att förbättra vår riskhantering och för att försvara och utöva våra juridiska rättigheter, inklusive:

 • bevis på transaktioner,
 • förebyggande av bedrägerier,
 • lansering av förebyggande kampanjer, t.ex. framtagning av varningar vid trafik- eller vägfaror,
 • besvara officiella förfrågningar från offentliga myndigheter i tredjeländer (belägna utanför EES),
 • IT-hantering, inklusive infrastrukturhantering (t.ex. delade plattformar) samt affärskontinuitet och IT-säkerhet,
 • etablera individuella statistiska modeller, baserat på transaktionsanalysen, till exempel för att hjälpa till att definiera din förarprofil,
 • etablera samlad statistik, tester och modeller, för forskning och utveckling, för att förbättra vår företagskoncerns riskhantering eller för att förbättra befintliga produkter och tjänster eller skapa nya sådana,
 • utbilda vår personal genom inspelning av telefonsamtal.

Tillämpligt för dig som är anställd hos våra företagskunder

 • utvärdera om vi kan erbjuda en produkt eller tjänst och under vilka omständigheter,
 • tillhandahålla information om våra produkter och tjänster,
 • schemalägga och hantera (i) leverans, retur, underhåll och reparation av fordonet (inklusive fordonsåterkallningar från tillverkaren), (ii) mervärdestjänster (t.ex. bränsle- och tullkort) och (iii) köp av fordon (i andra hand),
 • hantera lösning av tvister (t.ex. för skuldinsamling) och hjälpa till med och besvara förfrågningar och klagomål (inklusive försäkringsfordringar),
 • leverera en digital plattform som ger dig (i) enkel tillgång till vissa tjänster direkt på eller via din smartphone, (ii) för att hantera eller använda specifika rörlighetstjänster eller (iii) för att använda en fordonspool för delning av bilar för att öka fordonsutnyttjandegraden,
 • leverera flottstatus och trendrapporter till den person som är ansvarig för flotthanteringen (t.ex. rapportering kring underhåll, bränsleförbrukning, tullkortsanvändning), och
 • hantera fakturering och indrivning.

Dina data kan komma att ingå i global anonymiserad statistik som kan erbjudas åt professionella kunder för att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet. I det här fallet kommer dina personuppgifter inte att avslöjas och de som får ta del av den här anonymiserade statistiken kommer inte att kunna identifiera din identitet.

d. Respektera ditt val om vi bett om ditt samtycke inför en specifik bearbetning

I vissa fall måste vi be om ditt samtycke för att bearbeta dina uppgifter, till exempel:

 • där syftena ovan leder till automatiskt beslutsfattande, vilket har rättsliga påföljder eller vilket avsevärt påverkar dig. I så fall kommer vi att informera dig separat om den bakomliggande logiken, samt betydelsen och de beräknade konsekvenserna av sådan bearbetning,
 • Om vi behöver utföra ytterligare bearbetning för andra syften än de ovan i avsnitt 3 kommer vi att informera dig och, när så är nödvändigt, be om ditt tillstånd.
 • anpassning av vårt utbud till dig och det från andra BNP Paribas-enheter genom:
  • att förbättra kvaliteten hos våra produkter och tjänster (inklusive via kundnöjdhetsundersökningar),
  • reklamprodukter eller -tjänster som passar din situation och profil.

Detta kan åstadkommas genom:

 • segmentering av våra prospekt och kunder,
 • analys av dina vanor och preferenser i de olika kanalerna (besök på våra kontor, e-post eller meddelanden, besök på vår webbplats osv.),
 • matchning av de produkter eller tjänster som du redan har eller använder med andra data som vi innehar om dig.

 

4. VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?

Endast i den omfattning det är nödvändigt för att fullfölja de tidigare nämnda syftena och betingat av bestämmelserna i avsnitt 3 får vi röja dina personuppgifter för:

 • Enheter inom BNP Paribas-koncernen (t.ex. du kan dra fördel av vårt fullständiga utbud av koncernprodukter och -tjänster), tjänsteleverantörer vilka utför tjänster för vår räkning,
 • Oberoende ombud, mellanhänder eller mäklare, bank- och handelspartners med vilka vi har regelbunden kontakt (såsom försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringar för motorfordon),
 • Ekonomiska eller juridiska myndigheter, statliga byråer eller offentliga organisationer, på begäran och i den mån lagen tillåter,
 • Vissa reglerade yrkesverksamma som advokater, notarier eller revisorer,
 • Din arbetsgivare om du är anställd hos en av våra företagskunder.

 

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EES

Vid internationella överföringar med ursprung i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där Europeiska kommissionen har gjort bedömningen att ett icke-EES-land tillhandahåller tillräckligt dataskydd får dina data överföras mot denna bakgrund.

För överföringar till icke-EES-länder vars dataskyddsnivåer inte har erkänts av Europeiska kommissionen kommer vi antingen att luta oss mot ett undantag tillämpligt för den specifika situationen eller implementera någon av följande skyddsåtgärder för att garantera skyddandet av dina personuppgifter:

 • Standardmässiga avtalsklausuler godkända av Europeiska kommissionen, eller
 • Bindande företagsbestämmelser, där så är tillämpligt.

För ett exemplar av dessa skyddsåtgärder kan du skicka en skriftlig begäran enligt anvisningarna i avsnitt 9.

 

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som krävs för att efterleva tillämpliga lagar och bestämmelser eller en annan period beroende på våra driftskrav, till exempel genomföra korrekt kontounderhåll, underlätta hanteringen av kundrelationer och svara mot juridiska krav och lagstadgade anspråk. Till exempel behålls den största delen kundinformation så länge det avtalsreglerade förhållandet varar och efter utgången av det avtalsreglerade förhållandet under ytterligare så lång tid som krävs för att garantera utövandet av våra juridiska rättigheter eller försvaret av våra juridiska anspråk.

 

7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR KAN DU UTÖVA DEM?

I enlighet med tillämpliga bestämmelser har du följande rättigheter:

 • Att tillgå dina personuppgifter: du kan erhålla information som rör bearbetningen av dina personuppgifter, och få ett exemplar av dessa personuppgifter.
 • Att korrigera dina personuppgifter: om du anser att dina personuppgifter är inkorrekta eller ofullständiga kan du kräva att sådana personuppgifter ska modifieras i enlighet med detta.
 • Att radera dina personuppgifter: du kan kräva radering av dina personuppgifter, i den omfattning lagen tillåter detta.
 • Att begränsa bearbetning av dina personuppgifter.
 • Att bestrida bearbetningen av dina personuppgifter, mot bakgrund av din specifika situation. Du har den absoluta rätten att bestrida bearbetningen av dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften, vilket inkluderar profilering som hänför sig till sådan direkt marknadsföring.
 • Att dra tillbaka ditt samtycke: där du har gett ditt samtycke till bearbetningen av dina personuppgifter har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke.
 • Till dataportabilitet: där så är rättsligt tillämpligt har du rätt att få tillbaka de personuppgifter som du har tillhandahållit oss eller, där så är tekniskt genomförbart, få dem överförda till en tredje part.

Om du vill utöva rättigheterna som listas ovan, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till följande adress: Arval AB, DPO Office, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 182 11 Danderyd eller privacy@arval.se. Bifoga en skannad kopia/fotokopia av ditt ID-kort för identifieringssyften.

I enlighet med tillämplig lag, utöver dina ovan nämnda rättigheter, har du dessutom rätt att lämna in ett klagomål hos behörig övervakande myndighet.

 

8. HUR KAN DU HÅLLA DIG UPPDATERAD MED DETTA DATASKYDDSMEDDELANDE?

Vi vill uppmana dig att läsa den senaste versionen av detta meddelande online och vi kommer att informera dig om eventuella ändringar via vår webbplats eller via våra övriga vanliga kommunikationskanaler.

 

9. KONTAKTA OSS?

Om du har frågor som rör vår användning av dina personuppgifter enligt detta dataskyddsmeddelande, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till följande adress: Arval AB, DPO Office, Vendevägen 89, 182 32 Danderyd - Box 80, 182 11 Danderyd eller privacy@arval.se. Vårt dataskyddsombud kommer att utreda din förfrågan.

Om du vill läsa mer om cookies och vår säkerhetsgarantiplan, kontakta oss via privacy@arval.se.

 

10. HUR SKYDDAS MIN INTEGRITET NÄR JAG HAR ETT ARVAL-ANSLUTET FORDON?

Om ditt fordon är ett Arval-anslutet fordon framgår det av ett klistermärke i fordonet och beställningsbekräftelse av nytt fordon. När ditt fordon är ett Arval-anslutet fordon samlas data in via fjärröverföring från telematikutrustningen (”enheten”) som är installerad i fordonet.

I detta avsnitt beskrivs vilka data som faktiskt samlas in och behandlas, liksom affärsändamålen med den behandling som utförs av Arval.

a. Teknik i enheten

Enheten har följande sensorer:

 • teknik som redovisar kumulativ körsträcka i slutet av varje resa,
 • accelerationsavkännare/gyroskop som redovisar accelerationer och rotationer,
 • övervakning av batterispänning och
 • höjdmätare som redovisar altitudvariationer.

b. Uppgifter, syften och lagring

Med hjälp av enheten kan Arval få tillgång till vissa personuppgifter som endast används för begränsade syften samt inom ramen för Arvals legitima intresse.

Uppgiftstyper, syften och lagringstider anges nedan:

UPPGIFT

SYFTE

LAGRINGSTID

Tidsstämpel

 

Vägmätarens ställning

Proaktivt förslag om justering av det individuella leasingkontraktet (varaktighet och/eller körsträcka)

 

Proaktivt underhåll av fordonet (meddelande om nästa service och/eller underhåll av fordonet)

 

Detektering av ändring av mätarställning

 

Detektering av bedrägeri i samband med bensinkortsanvändning

 

Kontraktets giltighetstid + 1 år

Följande pseudonymiserade* uppgifter:

 

Tidsstämplar, körsträcka, vägtyp (stad, landsväg, motorväg), ljusförhållanden (dag, natt, skymning)

 

Hur länge motorn är igång efter att fordonet stannat

 

Körhändelser per resa (kraftig inbromsning, kurvtagning, bryskt filbyte, hastighet, energislöseri vid inbromsning, kraftig acceleration, tomgång) och relaterade beräknade poäng

 

Beräknad bränsleförbrukning per resa

Produktion av pseudonymiserade FoU-rapporter (Forskning och utveckling) i samband med:

 

Rådgivning: Energiövergång, riktvärden, korrelation mellan villkoren för fordonsanvändning och total ägandekostnad/bränsleförbrukning

 

Försäkring: användningsförståelse, segmenterat utbud

 

Underhåll: upptidshantering, förbättringar av driftrelaterade processer

 

Marknadsföring: användningsförståelse, segmenterade utbudsmöjligheter

2 år

Geolokalisering insamlad i realtid (förutsatt att Arval i förväg mottagit en i vederbörlig ordning inlämnad anmälan om stöld)

 

Hitta stulet fordon

 

GPS-data samlas in tills stöldärendet är avslutat, sedan raderas dessa data 60 dagar efter insamlandet

 

”Pseudonymisering” avser behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en specifik registrerad utan att använda ytterligare information. Det förutsätter dock att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.