Forest

Corporate Social Responsibility

central del i vår strategi


Att främja en positiv ekonomi

På Arval tror vi på gemensam, hållbar mobilitet och vi strävar efter att göra den till verklighet för våra medarbetare, våra kunder och samhället som helhet.

Begreppet mobilitet är centralt för både vår verksamhet och många av dagens mest brådskande utmaningar, bland annat miljöskydd, trängsel och tillgänglighet, städernas framtid och livskvalitet. Därför sätter vi det i centrum för vårt sociala ansvarstagande och stöder våra kunder på alla sätt vi kan för att optimera sin mobilitetsmix och lyckas med energiomställningen.

Ett långsiktigt engagemang

Vi anser att det är viktigt att vara proaktiv och sätta standarden genom att visa vägen. Redan 2004 var Arval det första leasingföretaget med full service som undertecknade FN:s Global Compact. I dag är FN:s mål för hållbar utveckling centrala för allt vi gör. Vi fokuserar våra insatser på de mål som ligger närmast vår verksamhet så att vi kan vara effektiva i vårt bidrag till en bättre framtid för alla.

Konkreta åtgärder

I linje med BNP Paribas-koncernen är vår CSR-strategi nu centrerad kring fyra pelare: Ekonomi, våra medarbetare, samhället och miljön. Inom dessa pelare har vi identifierat 12 åtaganden och 25 åtgärder. För att följa våra framsteg har vi identifierat nyckelindikatorer. Konkret har varje åtgärd ett kvantifierbart mål som ska uppnås senast 2025.

Upptäck vår CSR-rapport

 

Bland dessa KPI:er har vi valt ut sex som de viktigaste KPI:erna som vi vill uppnå senast 2025:

  •     700 000 elektrifierade* fordon i vår leasade flotta (35 % av vår totala flotta), varav 350 000 BEV**.
  •     100 % av Arval-länderna föreslår hållbara mobilitetserbjudanden till våra kunder.
  •     30 000 volontärtimmar utförda av Arvals anställda.
  •     40 % kvinnor i alla Arvals verkställande kommittéer i alla länder.
  •     35 % lägre koldioxidutsläpp*** från den leasade fordonsparken jämfört med 2020.

 

Ett av våra viktigaste uppdrag när det gäller företagens sociala ansvar är att följa våra kunder. Vi hjälper dem att bygga upp sina strategier för energiomställning och stöder dem i genomförandet av alternativa mobilitetslösningar via vår SMaRT-strategi (Sustainable Mobility and Responsibility Targets).

Vi strävar också efter att vara en positiv aktör för förändring i samhället, genom att aktivt främja trafiksäkerhet genom ekokörning och utbildningsprogram, och genom att hjälpa till att förbereda oss för en grönare framtid genom att möjliggöra hållbar rörlighet för alla. Vårt etiska ansvar är lika viktigt: vi följer BNP Paribas-koncernens strikta uppförandekod. Många Arval-länder är också certifierade enligt ISO 9001, vilket bevisar kvaliteten på vårt ledningssystem, och ISO 14001, ett erkännande av våra insatser för miljön.

I slutändan handlar vår CSR-strategi om att ha en positiv inverkan på samhället och världen. Det är en sak som vi alla kan relatera till - och som vi alla kan förverkliga genom att arbeta tillsammans.

*Elektrifierad: el, hybrid och vätgas.
**Batterielektriska fordon
***Genomsnittliga koldioxidutsläpp beräknas som ett vägt genomsnitt av Arval-enheternas flotta (personbilar och lätta fordon). I samband med att regelverket ändras (NEDC, WLTP) kommer koldioxidutsläppen att justeras till WLTP, med hjälp av resultaten från en intern studie om korrelationen mellan NEDC och WLTP, för att säkerställa jämförbara strängheter.

Arvals Syfte

Arval har formaliserat ett "företags syfte" som fungerar som en påminnelse om företagets uppdrag och etik. Det förklarar också hur Arval tar hänsyn till samhällsutmaningar i sin verksamhet och betonar sin ambition att vara ledande inom hållbar rörlighet.

 

 

 

Ecovadis Medal 2023

ARVALS SOCIALA ANSVARSTAGANDE BELÖNAS MED SILVER I ECOVADIS-BETYG I FEBRUARI 2023

Arval har tilldelats en silvermedalj av EcoVadis som ett erkännande av hållbarhetsarbetet.  
Med en poäng på 68/100 placerar sig Arval bland de 10 % bästa företagen som EcoVadis har betygsatt och i 92 percentilen bland andra företag i sin bransch.
Om EcoVadis: EcoVadis driver en webbaserad samarbetsplattform som poängsätter företagens hållbarhetsprestanda genom att utvärdera deras policyer, åtgärder och resultat, samt input från tredjepartsexperter och externa intressenter.
Företagen bedöms genom 21 hållbarhetskriterier som är strukturerade förvaltningsindikatorer inom fyra teman: Miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

 

1 Elbil = 1 Träd

1 ELBIL = 1 TRÄD: ETT AMBITIÖST INTERNATIONELLT PROJEKT FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Label 1EV1TREE

Arval utökar sitt första internationella projekt för biologisk mångfald som lanserades i 8 Arval-länder 2021 till alla återstående länder där företaget är verksamt, 2022. Ett träd kommer att planteras eller regenereras* för varje elektrifierat (elektriskt och hybrid) fordon som leasas av Arval. Lokala projekt har identifierats i 17 länder medan de återstående 11 länderna kommer att bidra till ett globalt projekt i Peru. Målet är att främja lokal biologisk mångfald och engagera såväl anställda som Arvals kunder. I slutet av 2025 är Arvals ambition att ha finansierat mer än 700 000 träd i linje med Arval Beyond-strategin.

 

 

 

Logo Reforest Action

Arval hjälper till att återställa skog med Reforest’Action, som ansvarar för plantering och föryngring av träden.

För mer information och för att följa vår resa med oss,
besök: https://www.reforestaction.com/en/arval-bnp-paribas

*Reforest’Action regenererar träd med Assisted Natural Regeneration som är en naturlig metod som hjälper till att bevara och stärka befintliga skogar genom skötsel som kombinerar trädens naturliga reproduktionscykel med skogsvårdsarbete.

ETT LÅNGVARIGT ENGAGEMANG FÖR GLOBAL COMPACT

 

ARVAL BEKRÄFTAS SOM EN AKTIV MEDLEM 2022 AV FN OCH BIDRAR TILL EN HÅLLBAR OCH BÄTTRE FRAMTID.

UN Global CompactArval är en del av en sektor där Corporate Social Responsibility (CSR) är en integrerad del av varje del av verksamheten.

År 2015 antog FN 17 mål för hållbar utveckling som ska uppnås till 2030. Målen omfattar ämnen som sträcker sig från att utrota fattigdomen till att bekämpa ojämlikhet och skydda planeten, men de har ett gemensamt mål: att skapa en bättre framtid för alla. Det är en global uppmaning att utrota fattigdom, ojämlikhet och orättvisor, skydda planeten och få människor att leva i fred och välstånd senast 2030.

Att vara proaktiv är en viktig del av Arvals strategi. Arval vill sätta standarden genom att visa vägen. Redan 2004 var Arval det första fullserviceledningsföretaget som undertecknade FN:s Global Compact. I dag är FN:s mål för hållbar utveckling centrala för vad Arval gör och engagemanget är starkare än någonsin. I slutet av april beslutade Arval att bekräfta sin status som aktiv medlem genom att offentligt publicera sitt meddelande om framstegsrapport på webbplatsen för FN:s Global Compact.

 

 

 

1 Million Hours 2 Help - det första filantropiska projektet på Arval

1MH2H Label

I september 2018 undertecknade BNP Paribas Group ett avtal om grundläggande rättigheter och global social ram med UNI Global Union, som främjar grundläggande rättigheter för anställda och upprättar en gemensam social ram för mer än 190 000 anställda inom BNP Paribas Group i 68 länder.
Som en del av detta avtal åtog sig koncernen att bidra till en mer hållbar och rättvis värld, särskilt med målet att nå en total volym på 1 miljon betalda solidaritetstimmar på koncernnivå genom att ägna en del av sin arbetstid åt att bygga en mer inkluderande och miljömedveten värld.

På Arval lanserades programmet internationellt i september 2020. Arval Philanthropy är en del av gemenskapspelaren i Arvals CSR-strategi, "Being a positive agent for Change", genom åtagande nr 9: "Sustain Corporate Philanthropy actions related to our core business".

Programmet 1 Million Hours 2 Help (1MH2H) är det första filantropiska programmet för Arval Corporate som en del av Arval Beyond-strategin 2020-2025. Målet är att nå 30 000 solidaritetstimmar som utförs av anställda i alla Arval-länder under deras arbetstid senast 2025. 22 länder har redan inlett programmet och vi har redan uppnått över 14 800 timmar.

 

 

green building
Alain Van Groenendael

Alain van Groenendael

Ordförande och verkställande direktör Arval

Vi sätter hållbar mobilitet i centrum för vårt sociala ansvar och stöder våra kunder på alla sätt vi kan för att hjälpa dem att lyckas med sin energiomställning.