Arval Mobility Observatory 3.0

Arval Mobility Observatory publicerar den 17:e upplagan av Mobility and Fleet Barometer

Arval Mobility Observatory 8 Nov 2021

Arval Mobility Observatory publicerar den 17:e upplagan av Mobility and Fleet Barometer

 

För årets upplaga kan man presentera fyra huvudtrender:

 

1. Det finns en stark tro på tillväxt för fullserviceleasing bland större företag, mer än före pandemin

Svenska vagnparkschefer förblir optimistiska om framtiden. De kommande tre åren planerar nästan hälften av företagen att använda fullserviceleasing för att finansiera sin vagnpark. 

46 % av de intervjuade företagen räknar med en ökning av antalet fordon i sin vagnpark, jämfört med endast 25 % förra året. Denna entusiasm är dock mer måttlig bland de mindre företagen (14 %) än i de större företagen (72 %). Merparten av de svenska mindre företagen, 10-99 anställda,  betraktar den totala ägarkostnad, TCO’ n, som den överlägset mest betydelsefulla faktorn vid valet av fullserviceleasing. Detta överensstämmer dels med de större svenska företagen, där 47 %, svarade att TCO’ n var den näst viktigaste parametern för fullserviceleasing. Den främsta parametern bland de större företagen, 100-999 anställda, var alternativ för hållbarhet och styrning mot miljövänliga fordon.

På europeisk nivå kan man se att 61 % av företagen planerar att utveckla sin vagnpark under de närmaste tre åren, detta i jämförelse med förra årets enkät där resultatet hamnade på blygsamma 39 %.

 

2. Globalt skifte mot elektrifierade fordon samtidigt som svenska vagnparker är ledande i Europa inom övergången till alternativa bränslen

Användandet av el- och hybridfordon förutses förbli fortsatt stabilt i Sverige, främst bland stora företag som redan är långt framgångna i processen med att anamma ny teknik.

I Sverige har 70 % av företagen redan implementerat eller överväger att implementera minst ett alternativ inom de tre kommande åren. 44 % har redan implementerat minst ett alternativ.  Bland de större företagen (med fler än 250 anställda) och de mellanstora företagen (100 till 249 anställda) är redan 9 av 10 utrustade med HEVs(Hybrid Electric Vehicle) eller BEVs(Battery Electric Vehicle).

Bland de mindre företagen (med färre än 100 anställda) är det endast 3-4 av 10 de tillfrågade som var utrustade med HEVs eller BEVs, eller tänker göra de närmaste åren (vilket är något lägre än i resten av Europa).

 

Nästan hälften av flottorna (38 %) har angett en lägre miljöpåverkan som den främsta anledningen till övergången mot alternativa bränslefordon. Möjligheter till besparingar(minskade bränslekostnader) ihop med efterlevnad av CSR-policy hamnar på respektive andra(32 %) och tredje(31 %) placering över de viktigaste parametrarna.

 

Vid en internationell sammanställning kan man se att länder som Frankrike, Nederländerna, Danmark och Finland ligger i täten med mer än hälften av företagen som redan implementerat minst en av dessa alternativa drivmedel. I andra änden av skalan, i Europa, använder länder som Luxemburg och Tjeckien mindre av alternativ bränsleteknik, liksom Ryssland och Turkiet. Främsta skälen bakom dessa är begränsat utbud av offentliga laddningspunkter (50 % jämfört med 57 % 2020).

 

3. Användandet av uppkopplade fordon har ökat bland större svenska företag, mer än någonsin rullar uppkopplade fordon på de svenska vägarna

Nästan hälften av de intervjuade vagnparkscheferna använder digitala verktyg för att optimera sin vagnpark, det är en ökning med 30 % jämfört mot barometern från 2020. Dessa uppkopplade fordon används främst av medelstora och stora företag med 100 anställda eller fler.

 

Man kan tyda ett samband mellan COVID-pandemin och den digitala accelerationen, där

uppkopplade fordon (som BEV- battery electric vehicle) underlättat optimerad fordonssäkerhet och drivmedelsutgifter samt batteriladdning.

 

Det finns fortsatta skillnader mellan små och större företag, medelstora och stora företag tog ett kliv framåt med uppkopplade fordon där 7-8 företag(38 %) med fler än 100 anställda använder uppkopplade fordon. Mindre företag som använder uppkopplade fordon förblir stabilt och långt efter de större företagen (14 företag med färre än 10 anställda). Samtidigt vid en jämförelse på EU-nivå kan man tyda att svenska företag ligger något under det europeiska genomsnittet, 47% mot 56%.

 

4. En fortsatt organisk utveckling för operationell leasing bland svenska företag, som dessutom räknar med att öka storleken på sina vagnparker inom tre år

Storleken på de svenska företagens vagnparker tenderar att fortsatt förbli stabil, vagnparkscheferna är optimistiska då 4 av 10 räknar med att öka storleken på vagnparken under de närmaste tre åren- vilket är högre än före pandemin, medan 9 % planerar att minska storleken på sina vagnparker.

 

Covid-19 pandemin har påskyndat utvecklingen av företagens mobilitetserbjudande, 3 av 10 vagnparkschefer säger att de vill försäkra sig om att deras anställdas dagliga pendling till-och från arbetet utförs med säkerhet. På grund av de rådande förhållandena handlar det inte om att tillhandahålla företagsbilar till vissa anställda, utan att tillhandahålla säkra mobilitetslösningar till samtliga anställda.

 

Svenska företag erbjuder numera ett större urval av mobilitetslösningar, som t.ex. användning av enskilda fordonslösningar som privat leasing (28 %, +10 % ökning mot föregående år).

Det finns ett växande intresse för lösningar som delad mobilitet med samåkningar (57 %), kollektivtrafik (53 %) eller delning av gemensamma företagsbilar (44 %). 4 till 5 vagnparkschefer av 10 förväntar sig till och med att deras förare kommer att ersätta hela eller delar av sin företagsbilfördel för sådana alternativ i framtiden.

 

”Denna stora globala undersökning bekräftar de trender som observerats under de senaste tre åren med ett växande intresse för elektrifierade fordon och alternativa mobilitetslösningar. Den nuvarande pandemin har lett till att vagnparkscheferna kan erbjuda flexiblare och mer hållbara lösningar. EU: s föreskrifter och lokala skatteincitament har även stärkt detta behov av alternativ  hållbar mobilitet. Flexibilitet i form av att tillhandahålla en säkrare pendling samtidigt som de följer lokala restriktioner ”, kommenterar Yaël Bennathan, chef för Arval Mobility Observatory.

 

SE RESULTATET FRÅN DEN SVENSKA UNDERSÖKNINGEN 2021
2021 Sweden Fleet Barometer
Läs mer Visa mindre