Rensa luften kring diesel

Rensa luften kring diesel

onsdag, november 15, 2017

Rensar luften kring diesel - ladda ner vår guide

De konsumentreaktioner som följt den senaste tidens utsläppsskandaler, i kombination med oro över begränsningar av fordonstrafiken i vissa stora städer, har resulterat i ökad osäkerhet kring dieselfordonens framtid i Europa. Detta är bakgrunden till att Arval valt att skapa denna guide.

Som en oberoende uthyrare av fordonsflottor över hela Europa granskar Arval alla trender och expertråd kring fordonsteknik och användning, samt erbjuder råd och stöd till kunder och förare vid val av nya fordon.

I spåren av de senaste frågorna och utmaningarna som uttryckts kring förbränningsmotorer i allmänhet och diesel i synnerhet, tillsammans med det faktum att alternativa bränslen blivit allt mer tillgängliga, har Arval gjort en fullständig översyn av sin beräkningsmodell för Total Cost of Ownership (TCO). Modellen inkluderade sedan tidigare ett bränslekostnadselement samt tillämpliga skatter, men kommer nu också att ge möjlighet att inkludera specifika förarsegment i beräkningen baserat på total körsträcka, körmönster och geografisk plats. Detta möjliggör för kunderna att göra ett bättre och mer balanserat val över alla fordonstyper.

Dieselbilar utgör idag mer än hälften av alla nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i Europa. Inom leasingsegmentet är denna andel så mycket som två tredjedelar.


Luftkvalitet och diesel-kraft

De senaste 20 åren har miljöfrågorna primärt varit fokuserade på utsläpp av växthusgaser och i synnerhet koldioxid (CO2). Som ett resultat av detta har diesel gynnats i Europa. Fokuset på koldioxidutsläpp som direkt kopplat till en effektiv bränsleförbrukning har, i kombination med generellt stigande bränslepriser, resulterat i en ökande marknadsandel av dieseldrivna fordon i hela Europa på bekostnad av en minskande andel bensindrivna bilar.

Nyligen har det blivit en ökad medvetenhet om de stora skillnaderna avseende bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och luftföroreningar (framför allt kväveoxider - NOx) mellan mätningar i laboratorium enligt den tidigare körcykeln New European Drive Cycle (NEDC) och de mätningar som uppnåtts vid verkliga körförhållande på väg. VW-utsläppskandal 2015 tillsammans med det faktum att stadsluftföroreningar inte har förbättrats i förväntad takt, har påskyndat debatten om miljöpåverkan av olika bränsletyper, särskilt dieselbilar.

Som ett resultat av detta har vissa länders regeringar (till exempel Frankrike och Storbritannien) meddelat att de kommer att stoppa försäljningen av nya bensin- och dieseldrivna bilar och lätta lastbilar år 2040 samt introducera låga utsläppszoner (LEZ) i ett antal större städer. Det bör noteras att LEZs inte kommer att förbjuda alla dieseldrivna fordon över en natt, utan att det i första hand kommer att påverka äldre fordon. Eftersom leasingfordon i allmänhet är nyare, begränsas eventuella negativa effekter på bilparkerna under de närmaste åren.

Körcykeln NEDC har ersatts med körcykeln WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) och RDE-test (Real Drive Emission Test Procedure). Utsläppssiffrorna som dessa nya test utvisar kommer att på ett bättre sätt återspegla verkliga körförhållanden. En övergångsperiod fram till den 1 januari 2019 bör ge aktörer och lokala myndigheter tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya direktiven samtidigt som resultaten av de nya mätmetoderna, där det redan idag är känt att det förekommer variationer på runt 20 procent och ända upp till 80 procent jämfört med dagens värden, inte borde leda till högre skatteeffekter från EU-kommissionen.

För att uppnå de lägre genomsnittliga koldioxidutsläppsmålen till år 2021, har alla större biltillverkare anpassat sina strategier genom införandet av nya teknologier, både i kombination med och som ersättning för diesel och bensin. Många av dessa strategier innebär emellertid en fortsatt användning av dieseldrivna fordon, men där dessa uppgraderas eller introduceras som hybridversioner. Den främsta orsaken till detta är att dessa strategier kräver stora investeringar och tid för genomförande. Sannolikt kommer diesel inte att försvinna över en natt eftersom investeringskostnader för alternativa bränslen är höga och tar lång tid att genomföra, vilket intressenter bör ta hänsyn till.

Trots att allmänhetens förtroende för dieseln har skadats under senare tid så är det viktigt att förstå att en stor andel av de dieselbilar som bytts ut i företagsflottorna på senare tid har ersatts av bensinbilar, särskilt i de mindre fordonssegmenten. De främsta orsakerna till detta är att de dieselalternativ som erbjuds inom dessa segment är dyra samt skiftet till eldrivna fordon (i huvudsak hybrid och laddhybrider) som en följd av skattemässiga fördelar.

Mycket tyder på ett generellt skifte från diesel inom Europa, vilket innebär att utbud och efterfrågan över tid också kommer att påverka andrahandsmarknaderna. Det är därför troligt att restvärdet på dieselfordon kommer att sjunka framöver till förmån för andra alternativ, främst bensin, hybrider (inklusive plug-in hybrider) och, i mindre utsträckning, eldrivna fordon.
 

Arvals uppdrag och tillvägagångssätt

Arvals uppdrag är att hjälpa våra kunder göra rätt val i denna snabbrörliga lagstiftnings- och fordonstillverkningsmiljö, genom att ge expertråd om tekniska valmöjligheter på kort, medellång och lång sikt. Redan nästa år måste företagens bilpolicys anpassas för att möta de nya kraven. Vår Total Cost of Ownership-modell har setts över i syfte att ta hänsyn till den nya spelplanen.

I våra diskussioner kring Total Cost of Ownership kommer vi att uppmuntra våra kunder att även inkludera deras interna förarsegment i kriterierna i syfte att kunna definiera och ibland styra till rätt val, inte bara för föraren, utan även för företaget och miljön som helhet. Arvals konsultteam kan bistå våra kunder i deras arbete med profilering av fordonsflottan samt att ta fram eller anpassa bilpolicyn för att hantera dessa nya utmaningar.

I takt med att allmänhetens medvetenhet har ökat kring klimatförändringar och kring fordonens miljöpåverkan, så anser Arval att företagens sociala ansvar borde stå högre än någonsin på dagordningen. Utöver att informera våra kunder om resultaten från nya tester så snart de finns tillgängliga, så kommer vi att rekommendera våra kunder att använda våra nya tjänster, såsom Arval Active Link, för att på ett bättre sätt mäta, följa upp och påverka förarnas beteende med målsättningen att minimera den faktiska miljöpåverkan av deras fordonsflotta.

Som denna guide påvisat kommer dieselbilar i många fall även fortsättningsvis vara ett mycket bra alternativ, utifrån deras bränsleeffektivitet och biltillverkarnas beslutsamma åtgärder för att minimera deras negativ inverkan på miljön. Men hybrider, laddhybrider och även eldrivna fordon kommer, vid sidan av bensin, i allt fler fall att vara ett bättre alternativ.

Detta är ett politiskt område i ständig förändring och innehållet i detta dokument är baserat på den information som fanns tillgänglig när denna guide skapades och eventuella konsekvenser och alternativ är inte begränsade till vad som beskrivs här.

 

Fyll i dina uppgifter nedan så kommer vi att skicka vår kostnadsfria guide
CLEARING THE AIR AROUND DIESEL - FUTURE LOOK ON DIESEL: APPROACH & SOLUTIONS till dig.

Beställ vår guide om dieselns framtid

Vi vill gärna kontakta dig med information om våra produkter och tjänster från tid till annan. Naturligtvis kan du välja bort när du vill. Vänligen bekräfta din preferens nedan.